Verksted 6

Geir Arne Kjønstad  Silje Rødseth Geir Arne Kjønstad og Silje Rødseth er lærere ved Charlottenlund videregående skole, der de underviser i matematikk, fysikk og naturfag. Gjennom universitetsskolesamarbeidet med NTNU (USSiT) har de hatt samarbeid med lærerutdannere om utforskende læringsformer i matematikk.

Begrepsforståelse i et resonnerende læringsmiljø

I dette verkstedet ønsker vi å ta for oss gjennomgående begreper i skolematematikken.

Hvordan kan vi med bruk av utforskende læringsformer øke elevenes forståelse for sammenhengen mellom begrepene?

I matematikkfaget blir elevene kjent med mange ulike begreper, som ofte henger nært sammen, uten at det kommer tydelig fram for elevene. I vårt verksted ønsker vi å ta for oss ulike forholdstall. Med forholdstall mener vi f.eks begreper som trigonometriske definisjoner, vekstfaktor innen eksponentiell vekst, stigningstall for grafer, regning på prisindekser innen økonomi og proporsjonalitet.

Verkstedets innhold:

  1. Kursdeltakerne arbeider i tilfeldige grupper med åpne problemstillinger på vertikale tavler.
  2. Vi legger opp til diskusjoner rundt oppsummering av opplegg og veiledning av elever underveis i arbeidet.